Belgelendirme Klavuzu

1. Terimler ve Kısaltmalar 

Aday: Mesleki yeterlilik sertifikası almak üzere, sınava girmek için başvuruda bulunan kişi

MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu

TÜRKAK: Türkiye Akreditasyon Kurumu

Performans Sınavı: Adayın, mesleğini icra ederken gerçekleştirdiği uygulamaların benzeri uygulamalarla mesleki becerisini ölçme sınavı 

Teorik Sınav: Alışılagelmiş test yöntemleriyle, adayların mesleki bilgisini ölçme sınavı

UY: Ulusal Meslek Yeterliliği

2. Amaç 
Adayların belgelendirme süreci ile ilgili şartları inceleyebilmeleri için 'Belgelendirme Kılavuzu' oluşturulmuştur. 'Belgelendirme Kılavuzu'na SESOB Merkezi Sınav Merkezi web sitesi üzerinden Sınav Kılavuzu bölümünden ulaşılır.

3. Başvuru Şartları 

 

3.1. Genel Şartlar

 

3.1.1. Sınav başvurusu için gerekli evraklar şunlardır:
· Eksiksiz doldurulmuş ve bizzat aday tarafından imzalanmış başvuru formu
· Sınav ücretinin yatırıldığına dair adayın ad-soyad ve meslek bilgisinin yer aldığı (online veya şubeden alınmış) banka dekontu
· Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya yasal olarak geçerli başka bir kimlik belgesi)
· 2 adet vesikalık fotoğraf

3.1.2. Aday, SESOB MSM web sitesi üzerinden online başvuruda bulunabilir. Adayın başvuru formunda belirttiği iletişim e-posta adresine, ön başvurunun kabulüne ait iletiyle, tarafına ait kullanıcı şifresi iletilir. Ön başvurunun kabulü iletisinin adaya ulaşması ardından, 7 iş günü içerisinde, başvuru için gerekli evrakları, geçerli bir kimlik belgesini ibraz ederek, merkeze teslim etmek zorundadır. 

Ayrıca, başvuru formunu doldurarak gerekli evraklarla birlikte Sakarya caddesi No:281 Erenler/SAKARYA adresine bireysel olarak veya posta yoluyla, SESOB MSM'nin 02642823754 numarasına fax yoluyla, sınav tarihinden en az 20 iş günü önce iletmesi gerekmektedir.

3.1.3. İşverenleri tarafından sınav başvuruları topluca yapılan adaylar için, işverenin söz konusu evrakları topluca merkezimize elden iletmesi ile de başvuru gerçekleştirilebilir. 

3.1.4. Sınav ve sertifika ücretleri, web sitesinde ilan edilen banka hesap numaralarına, havale veya EFT yoluyla yatırılabilir. Ücretler yıllık olarak düzenlenir ve SESOB MSM web sitesinden ilan edilir.  Sınavlara bildirimsiz olarak katılmayan ya da ilk sınavda başarısız olan adaylar başarısız oldukları bölümden bir yıl içerisinde hiçbir ücret ödemeden 2. Kez sınava girme hakkına sahiptirler. 3. Kez sınava girmek ücrete tabidir.


3.1.5. Bireysel olarak yapılan ödemelerde adayın ödeme açıklaması kısmında TC Kimlik numarası, adı ve soyadı, meslek bilgisi bilgilerinin bulunması gereklidir. İşverenler tarafından toplu yapılan sınav başvurularında ise, işverenin ilave olarak söz konusu ödemenin hangi adaylara ait olduğunu belirtir listeyi merkezimize e-posta, fax, vb. yoluyla ulaştırması gerekir. 

3.2. Başvuru formundaki Seçimler

3.2.1. Adayların SESOB Mesleki Sınav Merkezinin kapsamında bulunan Ulusal Yeterliliklere ilişkin sertifikalardan birini seçmeleri gerekmektedir.

3.2.2. Adayın hangi UY'ye ilişkin,  hangi sertifikaya başvuracağını doğru tespit etmesi son derece önemlidir. Adaylara web sitesinde yer alan belgelendirme şartnamelerini dikkatli incelemesi tavsiye edillir. 

3.2.3. Meslekler kendi içerisinde alt birimlerden ve seviyelerden oluşmaktadır. Genel olarak,

A1: İş Sağlığı ve Güvenliği
A2: Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 

yeterlilik birimleri SESOB Mesleki Sınav Merkezi kapsamındaki yeterliliklerin tümünde mevcuttur.


3.3. Başvuruların değerlendirilmesi

3.3.1. Başvurular, SESOB Mesleki  Sınav Merkezi tarafından,adayın belgelendirmesine engel teşkil edici durum olup olmaması yönünden değerlendirilir. Aday başvuru sürecini SESOB Mesleki Sınav Merkezi web sitesi, 'durum sorgulama' kısmından da takip eder.

3.3.2. Belgelendirmesinde engel olmayan aday için, adayın seçimleri doğrultusunda, teorik ve performansa dayalı sınavların tarih ve saat planlaması yapılır. Adayların sınav planı SESOB MSM resmi internet sitesinde yayımlanır. Aday sınav planını, SESOB MSM web sitesi üzerinden, 'durum sorgulama' ve 'Sınava Girecek Adaylar' kısmından da öğrenebilir.

3.3.3. Adaya bildirilen sınav tarihi takiben 3 iş günü içerisinde geri bildirimde bulunan adayların sınav planına ilişkin talepleri değerlendirilir. Merkezimizin imkanları dahilinde sınav planında değişiklik yapılabilir. Yapılamadığı takdirde başvuru sahibinin kendisine sunulan sınav planına uyması beklenir. 

3.3.4. Planlanmış ve duyurusu yapılmış sınavların ertelenmesi veya iptali durumu SESOB MSM resmi internet sitesinde adaylara duyurulur, yeni sınav planı adaya iletilir. SESOB MSM kaynaklı, sınavın ertelenmesi veya iptali sebebiyle aday hiçbir hakkını kaybetmez.

4. Sınav Şartları 

4.1. SESOB Mesleki Sınav Merkezi kapsamındaki UY'lerin şartı gereği, İlk belgelendirmede, adaylara, ilgili yeterlilikteki A1 ve A2 birimlerinden  teorik ve performansa dayalı sınavlar  uygulanır. 

4.2.  Belge yenilemede Ulusal Yeterliliklerde  belirtilen şartlar uygulanır. 


4.3. Sınavlar ilgi Ulusal Yeterlilik şartları gereğince gerçekleştirilir. Sınavlarda, adayın Ulusal Yeterlilik kapsamında yer alan öğrenme çıktılarına ait tüm başarım ölçütlerini taşıyıp taşımadığı incelenecektir.

4.4. Sınav planı, başvuru listesi ve başvuranlara ilişkin bilgiler, MYK Yönetmeliği gereğince, sınav tarihinden en geç bir hafta önce MYK ya bildirilir. Kuruma iletilen listede bilgileri bulunmayan kişiler ilgili sınava kabul edilemez. Bununla birlikte, planlanmış ve adaya bildirilmiş tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz ve yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez veya bu ücretlendirme kapsamında yeni bir sınav planına dahil edilmez.

4.5. Adaylar sınav saatinden 15 dakika önce sınav yerinde hazır olmalıdır. Sınav başlangıcından 15 dakika sonra gelen adaylar sınava alınmaz, yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez veya ücretlendirme kapsamında yeni bir sınav planına dahil edilmez.

4.6. Performans sınav süresi, performans sorusunun türüne ve aday sayısına göre 4 ila 6 saat arasında değişmektedir. Teorik sınav süresi soru başına ortalama 2-2,5 dakikadır.

 

4.7. Merkezimiz, sınav esnasında sınav iptalini gerektirecek elektrik kesintisi, sistem çökmesi, kopya-hile teşebbüsü vb. durumlara engel olacak tedbirleri almıştır. Ön görülemeyen sebeplerle sınav iptali durumunda, yeni bir sınav planı ile adaylara yeniden sınava girme hakkı tanımaktadır.

4.8. Sınav anında kopya-hile teşebbüsünde bulunan adayın sınavı sonlandırılır. Tutanakla kayıt altına alınır. Aday, durum hakkında 'İtiraz ve Şikayet Formu'nu doldurma hakkına sahiptir. 

4.9. Teorik ve performansa dayalı sınavlarda dijital görüntü kaydı yapılarak sınav kanıtı niteliğinde saklanır.

4.10. Teorik ve performansa dayalı sınavlarda, adaylar tarafından oluşturulan cevap niteliğindeki tüm kanıtlar, dosyalar halinde ve salt okunur olarak veri güvenlik sistemine yüklenir.

4.11. Adaylar sınav salonunda sınav gözetmeni tarafından kendilerine gösterilen yerlere oturmak zorundadır. 

4.12. Sınav esnasında adayların birbirleri ile iletişim kurmaları yasaktır. 

4.13. Salon Aday Yoklama Listesi, gözetmen tarafından sırayla adaylara ulaştırılarak imzalamaları sağlanır.

4.14. Sınav sırasında bir iş kazası meydana gelmesi durumunda, İş Kazası Bildirim Formu doldurularak kayıt altına alınır.

4.15. Merkezimizde, teorik ve performansa dayalı sınavlarda teknik incelemesi tamamlanmış Soru Bankası ve sınav materyalleri kullanılır.

4.16. Adaylar yanlarında hiçbir kitap, doküman, taşınabilir disk, cep telefonu veya iletişim aygıtı bulunduramazlar. Yanlarında cep telefonu getiren adaylar, telefonu kapatmak ve erişmeleri mümkün olmayan bir konuma koymak zorundadır.

4.17. Adayların sınav sırasında kullanacakları malzemeler SESOB MSM tarafından sağlanacaktır.4.18. Sınav süresince adaylar Sınav Yapıcı ve Gözetmenlerin tüm talimatlarına uymalıdır.

4.19. Adaylar performans sınavları sonunda kendilerine verilen Kişisel Koruyucu Donanım ("KKD") malzemelerini Malzeme ve Ekipman Teslim Tutanağı'na imza atarak teslim etmelidir.

4.20. Adaylar performans sınavı süresince kendilerine emanet edilen malzeme ve ekipmanlardan sorumludur.  Olası kayıplar ve bozulmalar, sınav yapıcılara bildirilmelidir.

4.21. Performans Sınavında ara verme sürelerini sınav yapıcı belirler.

 

5. Sınav Değerlendirme Şartları 

5.1. Adayların teorik ve performansa dayalı sınav dosyaları, 'UY şartlarına göre değerlendirilir. Adayın, sertifika almaya hak kazanabilmesi için, 'UY'de belirlenmiş Ölçme ve Değerlendirme şartlarına göre sınava alındığı tüm birimlerden (A1,A2) başarılı olması gerekir. 

· A1- T1 İş sağlığı ve Güvenliği Yeterlilk Birimi, teorik sınavından en az %60 başarı sağlanmalıdır.

· A2 - T2 Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi, teorik sınavından en az %60 başarı sağlanmalıdır.

5.2. Teorik test sınavlarının değerlendirmesinde doğru cevap sayısı esas olup, yanlış veya boş cevap sayısı dikkate alınmaz.

5.3. A2 – P1 Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi Performansa dayalı sınavlarında değerlendirme, sınav gözetmenlerinin sınav anında doldurduğu kontrol listeleri ve adayların oluşturduğu cevap niteliğindeki tüm kanıtlar üzerinden yapılır. Performans sınavından en az %80 başarı sağlanmalıdır.

5.4. Sınav sırasında veya sonrasında bir sorunun teknik veya içerik hatasından dolayı iptali gerekli görülür ise, bu sorular değerlendirme dışı tutulur.

6. Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi ve Sertifikasyon 

6.1. Aday sınav sonuçlarını ve sertifikaya hak kazanma durumunu, sınavdan sonra en geç 1 ay içerisinde SESOB MSM web sitesi üzerinden, 'durum sorgulama' dan öğrenebilir. Web sitesi aracılığı ile ilan edilen sonuçlarda, adayların kendilerine verilen erişim şifreleri ile sadece adayın kendisinin sonuçlara ulaşabilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır.

6.2. Sertifika almaya hak kazanan adayların listesi onay için,MYK'ya iletilir. Listenin iletilmesinden sonra adaya düzenlenmiş MYK onaylı sertifikalar merkezimize ulaşır. 


6.3. Sertifikaya almaya hak kazanmış adaylar ile merkezimiz arasında ' Belge Kullanım Sözleşmesi' imzalanması zorunludur. Aksi halde sertifikaları teslim edilmez. Sözleşme metnine SESOB MSM web sitesinden ulaşılabilir.
 
7. Gözetim Şartları 
7.1. Meslek Yeterlilik Sertifikasının geçerlilik süresi, ilgili UY'lerde belirtilen belge geçerlilik süresine eş değer olarak 5 yıldır.

7.2. Sertifika alan aday, UY şartı gereği, SESOB Mesleki Sınav Merkezi tarafından, Mesleki Yeterlilik Sertifikası geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez gözetime tabi tutulur.

7.3. Gözetim sonucunda, uygunsuzluk tespit edilirse, sertifika kullanım hakkı askıya alınır. SESOB MSM prosedürlerinin uygulanması sonucunda sertifikanın iptali söz konusu olabilir. Belge iptalleri ile ilgili açık duyuru yapılır.

7.4. Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda toplam 18 ay çalıştığını belgelendiren personelin, belge süresi 5 yıl daha uzatılır.

7.5. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, performans sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.

7.6. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve performans sınavı yapılır.

7.7. İşverenlerin, sertifika sahipleri hakkında uygunsuzluk şikayetinde bulunma hakları vardır. Bu durumda SESOB MSM prosedürlerini uygular.

8. İtiraz ve Şikayet Hakkı 


8.1. SESOB Mesleki Sınav Merkezi Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanı ile, adil ve tutarlı bir belgelendirme sürecini garantilemiştir. Bunu desteklemek için, bağımsız üyelerden oluşan bir Tarafsızlık Komitesi mevcuttur.

8.2. Adaylar, belgelendirme sürecine ilişkin memnuniyetsizlik ve önerilerini, diledikleri zaman SESOB Mesleki Sınav Merkezine e-posta veya telefon numaraları aracılığı ile iletebilirler.

8.3. Adayların ve sertifika sahiplerinin her aşama ve durum ile ilgili itiraz ve şikayet hakkı vardır. İtiraz konusu olan olayın gerçekleşmesinden itibaren, en geç  7 iş günü içerisinde yapılmalıdır. Şikayet için süre sınırlaması yoktur.

8.5. Tüm itiraz ve şikayetler, SESOB MSM prosedürlerine göre ve ilgili komisyon tarafından değerlendirilerek, en geç 30 gün içerisinde sonuç hakkında şikayet veya itiraz sahibine geri bildirimde bulunulur.